ID Password
 
 
   คุณอยู่ที่ > หน้าหลัก > ห้องพักครู > บทความการศึกษา  
 
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินตนเอง
(การประกันคุณภาพการศึกษา 4)
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินตนเอง

การประกันคุณภาพภายในเป็นภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกแยกไปจากงานปกติ
"การประเมินตนเองก็เหมือนกับการส่องกระจกดูตนเอง" การที่สถานศึกษาใช้กระจกส่องตน ส่องงาน และส่องศิษย์ แล้ววินิจฉัยวิเคราะห์หาจุดอ่อน จอดแข็งที่เกิดกับตน กับงานและกับศิษย์ จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับประกันได้ว่ามีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้รับการบริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้น ควรประกอบด้วยการประกันคุณภาพ ใน 3 องค์ประกอบ คือ

    1. คุณภาพของผู้บริหาร
    2. คุณภาพของครูผู้สอน
    3. คุณภาพของผู้เรียน

1. คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถเข้าใจสภาพปัญหา ร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน วางแผนแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา ดำเนินการพัฒนา ติดตามผล และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
2. คุณภาพของครูผู้สอน ควรเป็นผู้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ที่มีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอน สนองความมุ่งหมายและหลักการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ร่วมมือดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนต้องมีคุณภาพดี (เก่ง ดี มีความสุข) การที่คุณภาพจะเกิดกับผู้เรียนนั้น คุณภาพของผู้บริหารและคุณภาพของครูผู้สอนจะต้องเกิดขึ้นก่อน ถ้าผู้บริหารและครูมีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนตามลำดับ

"ผู้บริหารที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้ครูผู้สอนมีคุณภาพ
ผู้บริหารและครูที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ"

 


โดย :
วันที่ :24/1/2546
ที่มา :โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร
และคณะ
สมบูรณ์แบบ
ด้วยนวัตกรรมด้านการสอน
ตรงใจครูทั่วประเทศ
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
มีตัวอย่างกิจกรรม และชิ้นงานนักเรียน พร้อมแบบประเมินผล
มีใบความรู้ เนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบประจำหน่วย
 
 
©2002 Aksornchareontat ACT Co., Ltd. All Rights Reserved
Tel. 0-2225-5352-5 Fax. 0-2225-5356 webmaster@aksorn.com