ID Password
 
 
   คุณอยู่ที่ >คลินิกการศึกษา > ตอบคำถามการศึกษา  
 

: อยากทราบว่า ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มีว่าอย่างไรบ้างอธิบายหน่อยได้ไหมค่ะ ?
 
ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ตามนัยยะของรัฐธรรมนูญมาตรา 81 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ น่าจะมีความหมายว่า

หลักสูตรสถานศึกษาหมายถึง แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่ง ที่จัดทำขึ้นโดยมีข้อบ่งบอกถึงมาตรฐานการศึกษาที่คาดหวัง และแนวปฏิบัติ แนวดำเนินการจัดการต่าง ๆ ที่จะทำให้สถานศึกษาและผู้เรียนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งตรงนี้เป็นการอธิบายความหมายหลักสูตรที่ครอบคุมการบริหารจัดการโดยเน้นโรงเรียนเป็นฐานแห่งความสำเร็จ และจากนั้นเมื่อโรงเรียนจัดทำแผนนี้แล้ว ในแผนของหลักสูตรประกอบไปด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาและจุดเน้นในทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยผ่านการเห็นชอบจากชุมชน ผู้ปกครอง และอนุมัติโดยกรรมการสถานศึกษา

ส่วนที่ 2 นำส่วนที่เป็นเป้าหมายวิสัยทัศน์มาพัฒนาเป็นโครงสร้างหลักสูตร กำหนดจุดหมายหลักสูตร กำหนดหลักสูตรชั่วโมงของแต่ละสาระการเรียนรู้ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับเวลา โครงสร้าง จุดเน้น นอกจากนี้ยังต้องใช้หลักสูตรแกนกลางมาเป็นส่วนผสมของมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ก็จะทำให้หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองทั้งมาตรฐานการศึกษาแกนกลาง และมาตรฐานการศึกษาของส่วนที่โรงเรียนกำหนด เป็นจุดเน้นของนโยบาย จากนั้นจึงนำโครงสร้างจุดหมายหลักสูตรมาจัดทำส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จัดแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินการ จัดทำโครงการ Action Plan ประจำปี และจัดทำแผนการประกันคุณภาพ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะปรากฎออกมาเป็นระเบียบวัดประเมินผลโรงเรียน รวมถึงการจัดทำเอกสารรับรองผลการศึกษาต่าง ๆ ที่ครอบคุมให้เห็นในมิติทั้ง 3 ด้าน ตรงนี้เป็นความหมายในเชิงกว้างที่ครอบคุมหลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนเป็นฐาน นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และมีการจัดทำศักยภาพ ซึ่งภาระงานทั้ง 3 นี้ ต้องดำเนินการผสมผสานลงไปในแผนการจัดการศึกษาที่เป็นคุณภาพของโรงเรียน หรือที่เรียกว่าจัดทำสาระหลักสูตรสถานศึกษานั่นเอง

ส่วนหลักสูตรในความหมายทั่วไป จะหมายถึงมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ทั้งในชั้น นอกชั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรม ความรู้ คุณลักษณะต่าง ๆ ตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา บางครั้งหลักสูตรก็หมายถึงโปรแกรมการเรียน

เพราะฉะนั้นในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ นอกเหนือจากสาระรายวิชาบังคับพื้นฐาน 8 สาระกำหนดกิจกรรมแล้ว โรงเรียนอาจจะทำโปรแกรมต่าง ๆ เป็นแผนการเลือกอิสสระ ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมเช่นเด็กที่ถนัดทางด้านช่าง เมื่อเรียน 8 สาระบังคับแล้วอาจจะลงชั่วโมงเพิ่มเติมไปในด้านช่าง หรือพื้นฐานวิชาชีพเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา อย่างนี้หลักสูตรจะหมายถึง โปรแกรมการเรียนที่เป็นส่วนผสมระหว่าง หลักสูตรบังคับกับโปรแกรมเลือกเฉพาะทาง เพราะฉะนั้นในหลักสูตรสถานศึกษาพื้นฐานปี 44 นี้ จึงมีนัยยะกว้างขวาง ส่วนจะนิยามให้ลงตัวนั้น ก็คงเป็นข้อสรุปร่วมกันของโรงเรียนว่า โรงเรียนมีจุดเน้นอะไร มีแนวดำเนินการอย่างไร หรือโรงเรียนชูธงที่จะนำเด็กไปสู่ความสำเร็จอย่างไร ก็คงจะขยายหลักสูตรออกไปอีกก็ได้ ตามความเหมาะสม..

อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล

  แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้
ชื่อผู้ตอบ
Email
รายละเอียด
 
 

 โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร
และคณะ
สมบูรณ์แบบ
ด้วยนวัตกรรมด้านการสอน
ตรงใจครูทั่วประเทศ
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
มีตัวอย่างกิจกรรม และชิ้นงานนักเรียน พร้อมแบบประเมินผล
มีใบความรู้ เนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบประจำหน่วย
 
 
©2002 Aksornchareontat ACT Co., Ltd. All Rights Reserved
Tel. 0-2225-5352-5 Fax. 0-2225-5356 webmaster@aksorn.com