กลับหน้าหลักครับ
รังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์(X-ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 100 nm ถึงต่ำกว่า 0.00001 nm ดังนั้นความสามารถในการทะลุ
ทะลวงของรังสีเอกซ์ จึงแตกต่างกันมาก สุดแล้วแต่ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์นั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงรังสีเอกซ์แล้ว ส่วนใหญ่จะหมายถึงรังสี
ที่มีความยาวคลื่น 0.1 nm
    รังสีเอกซ์เกิดจากการให้รังสีแคโทด(อิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง)ในหลอดรังสีแคโทดพุ่งเข้าชนขั้วอาโนด(ทำด้วยแผ่นโลหะ) อิเล็กตรอนโลหะ
เปลี่ยนโลหะพลังงานจากระดับต่ำไปสู่ระดับพลังงานสูงขึ้นไป และเมื่อกลับสู่พลังงานต่ำกว่า คายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์
    เนืองจากรังสีเอกซ์มีพลังงานสูงกว่าแสงอุลตราไวโอเลตมาก รังสีเอกซ์จึงมีความสามารถ ในการทะลุทะลวงสูง สามารถก่ออันตรายต่อเนื้อเยื่อ
ของร่างกายอย่างร้ายแรง
ที่มา:หนังสือพจนานุกรมเคมี โดย ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์

Counter


1