Thai page / Eng page


การศึกษาไทยในเวทีโลก
บทความทางการศึกษาในรอบปีพ.ศ. 2540-2541

      ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541 ดร.รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เขียนบทควาทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาไทยลงในหนังสือพิมพ์หลายครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการศึกษาของชาติมากขึ้น พร้อมกับได้เชิญชวนให้ผู้อ่านแสดงความเห็นมายังสำนักงานฯ โดยผ่านทั้งการเขียนจดหมาย ทางโทรศัพท์ โทรสาร ตลอดจนทาง E-mail

      บทความแต่ละชิ้นได้สะท้อนให้เห็นสภาวะที่แท้จริงของการศึกษาไทยก่อนสิ้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าการศึกษาของไทย "ด้อยกว่า" ประเทศอื่นในเกือบทุกด้าน ยิ่งเมื่อมาได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ความพยายามที่จะยกระดับการศึกษาไทยให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 8 ก็ดูจะเป็นไปได้ยาก

      แม้กระนั้น ดร.รุ่ง แก้วแดง ก็ยังมองเห็นว่าประเทศไทยควรที่จะแปร "วิกฤต" ให้เป็น "โอกาส" ทางการศึกษา จึงได้ประสานกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในการเสนอให้บรรจุสาระสำคัญด้านการศึกษาเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อให้มีการร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติตามมา

      นอกจากนี้ในบทความยังได้ชี้ให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของประเทศอื่น ๆ ที่ได้ปฏิรูปการศึกษาไปแล้วและความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยที่ยั่งยืน

      บทความชุดนี้จึงเสมือนกับเป็นการสำรวจตรวจตราทัพในยาม "อัสดงแห่งการศึกษาไทย" และกระตุ้นให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรจะเป็นยุค "รุ่งอรุณแห่งการเรียนรู้"

      ระหว่างที่มีการนำเสนอบทความในหนังสือพิมพ์ ปรากฏว่าได้มีผู้แสดงความคิดเห็นเข้ามามากมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้นำความเห็นเหล่านั้นไปประกอบการวิจัยและการเสนอนโยบายการศึกษาในด้านต่าง ๆ นับเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและกระตือรือร้นอยากเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากทุกคนอยากเห็นการศึกษาของชาติได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

      ข้อมูลที่สะท้อนกลับมาทำให้รู้ว่า มีข้าราชการสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาจำนวนไม่น้อย ตลอดจนผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษาได้อ่านและตัดบทความของ ดร.รุ่ง แก้วแดง เก็บสะสมไว้เพื่อใช้ประกอบการทำงานและการศึกษา

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เห็นว่าบทความดังกล่าวเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงทางวิชาการได้ หากได้รวบรวมไว้ด้วยกันจะสะดวกต่อการค้นคว้ามากขึ้น จึงได้นำมาจัดพิมพ์รวมเล่ม โดยใช้ชื่อว่า "การศึกษาไทยในเวทีโลก" แม้ระยะหลัง ดร.รุ่ง แก้วแดง จะเขียนบทความน้อยลงเนื่องจากมีภาระสำคัญในการผลักดันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่ก็ได้เขียนลงสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายเดือน "สานปฏิรูป" ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งสำนักงานฯ จะได้พิจารณานำมารวบรวมในโอกาสต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ


-------------- go to TOP !


2001 CopyRight by N4sysnet.com