| หน้ากาแฟ | ชงกาแฟแก้วใหม่ | อ่านก่อนเข้าร้านกาแฟ
อยากให้
กาแฟ โชยกลิ่นถึงเธอ
ในทุกขณะดื่ม.


จิตรกรรม
จิตรกรรมเป็นงานตกแต่งสถาปัตยกรรมที่มีจุดประสงค์นอกจากความงามแล้ว ยังเป็นงานเขียนเพื่อให้สอดคล้องกับคติความเชื่อทางศาสนาอีกด้วย จิตรกรรมในศิลปะล้านนาพบงานเขียนบนผืนผ้า (พระบฎ) เพื่อแขวนไว้ในอาคาร พระบฏที่เก่าที่สุดพบจากกรุวัดเจดีย์สูง อ.ฮอด เชียงใหม่ จิตรกรรมบนผนังอาคารเก่าที่สุดในล้านนาคือภาพอดีตพุทธในกรุเจดีย์วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ เนื่องจากสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมเตรียมจากวัตถุธรรมชาติคือ สีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้หรือหนังสัตว์ ดังนั้นจึงไม่คงทนเมื่อถูกความชื้น เพราะสีจะหลุดร่อนเสียหาย ยิ่งเป็นงานจิตรกรรมที่เขียนบนฝาผนังของอาคาร เมื่อหลังคามีรอยรั่วน้ำฝนที่ไหลสู่งานจิตรกรรมย่อมทำให้เกิดความเสียหายเร็วขึ้น ดังนั้นงานจิตรกรรมรุ่นเก่าจึงเหลืออยู่น้อยมาก จิตรกรรมที่พบในปัจจุบันจึงเป็นงานเขียนที่มีอายุร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เอง ชุมชนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ มีการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มชน ตลอดจนการอพยพย้ายถิ่นจึงทำให้งานจิตรกรรมที่ผลิตจากช่างฝีมือมีความแตกต่างกันไปด้วย จนทำให้นักประวัติศาสตร์ศิลป์จำแนกงานจิตรกรรมตามลักษณะของงานเป็นสกุลช่างหลายสกุล เช่น สกุลช่างเชียงใหม่ สกุลช่างไทใหญ่ และสกุลช่างไทลื้อ เป็นต้น เรื่องราวที่นิยมเขียนยังคงเป็นพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เป็นหลัก แต่ชาดกพื้นบ้านก็พบเขียนอยู่หลายเรื่องเช่นกัน งานลายคำถึงแม้ว่าไม่ค่อยปรากฏเป็นงานเล่าเรื่องแต่นับว่าเป็นงานจิตรกรรมอีกประเภทหนึ่ง ส่วนงานลายคำรุ่นเก่ากระจัดกระจายในแถบเมืองลำปางค่อนข้างมาก จากนั้นถึงแพร่หลายออกไปและกลายเป็นลายประดับตกแต่งอาคารในที่สุด
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:10:15 น. ]

ตอบ
จิตรกรรมเขียนสี

จิตรกรรมเขียนสีที่เก่าที่สุดคงได้แก่ จิตรกรรมภาพอดีตพุทธจำนวน 28 พระองค์ภายในกรุเจดีย์วัดอุโมงค์เถรจันทร์ ภาพอดีตพุทธประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างใหญ่ เม็ดพระศกใหญ่ รัศมีรูปดอกบัวตูม เป็นลักษณะพระพุทธรูปแบบล้านนาราวพุทธศตวรรษที่ 20 ที่ฐานมีลายประจำยามก้ามปูซึ่งเข้าใจว่าอาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา

จิตรกรรมราวพุทธศตวรรษที่ 21 ที่อุโมงค์ด้านทิศเหนือของเจดีย์วัดเดียวกัน ภาพที่เหลืออยู่เป็นภาพดอกไม้ใบไม้ที่เขียนต่อเนื่องกันไป ดอกไม้ที่เป็นแม่ลายได้แก่ ช่อดอกโบตั๋น ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับดอกโบตั๋นที่นิยมเขียนในเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงค์หมิง ภายในช่องว่างระหว่างดอกไม้และใบไม้นั้น เขียนรูปสัตว์มงคลตามคติจีนได้แก่ หงส์ นกยูง นกกระยาง ห่าน เป็นต้น
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:13:29 น.]

ตอบ


จิตรกรรมใต้เพดานอุโมงค์ วัดอุโมงค์
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:16:18 น.]

ตอบ
จิตรกรรมบนผ้า ( พระบฎ ) ที่พบจากกรุวัดเจดีย์สูง อ.ฮอด เข้าใจว่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 เช่นกัน ปัจจุบันจัดแสดงที่หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า และที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เรื่องที่เขียนได้แก่พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์หลังจากทรงเทศนาโปรดพุทธมารดาแล้ว เป็นภาพพระพุทธองค์ยืนแสดงปางเปิดโลก มีพระอัครสาวกขนาบข้าง ด้านหลังมีภาพดอกไม้สวรรค์โปรยปรายซึ่งเป็นดอกไม้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศิลปะจีน

จิตรกรรมที่แผงคอสองวิหารน้ำแต้มวัดพระธาตุลำปางหลวง เข้าใจว่าเป็นงานราวพุทธศตวรรษที่ 23 ทางด้านทิศเหนือเล่าเรื่องประวัติพระอินทร์ (มาฆะมานพ) ทิศใต้เล่าเรื่อง นางสามาวดี ทั้งสองเรื่องเป็นนิทานในอรรถกถาหมวดอัปปมาทวรรค โดยมีอักษรธรรมล้านนากำกับภาพอยู่ทั่วไป การแบ่งภาพของเรื่องตอนต่างๆ ถูกแบ่งแยกออกจากกันด้วยเส้นสินเทาที่มีลักษณะโค้งเป็นลอน สีหลักที่ใช้มี 3 สีคือ ขาว ดำ และแดง นอกนั้นมีสีเขียว น้ำตาล ชมพู แทรกเล็กน้อยและสีดำที่ใช้ตัดเส้น ภาพเล่าเรื่องของวิหารน้ำแต้มมีภาพประกอบที่ช่างได้ใช้การสังเกตจากสภาพแวดล้อมในขณะนั้นมาเขียนใส่ไว้ จึงทำให้สามารถเข้าใจถึงแบบแผนความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่าง ดี เช่น ภาพของสถาปัตยกรรมประเภทวัง หรือ เรือนชาวบ้าน การแต่งกายของผู้คนที่มีสถานภาพต่างๆ กัน
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:17:48 น.]

ตอบ


จิตรกรรมในวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:20:38 น.]

ตอบ
ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 25 นั้น เป็นงานกลุ่มใหญ่ที่สืบทอดงานประเพณีดั้งเดิม เท่าที่พบมีหลายสกุลและฝีมือช่าง อาทิ สกุลช่างเชียงใหม่ สกุลช่างน่าน ฝีมือช่างไทใหญ่ ฝีมือช่างเลียนแบบศิลปะกรุงเทพฯ ตลอดจนงานพื้นบ้านที่แตกต่างกันไป งานเหล่านี้พบกระจายทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบน งานจิตรกรรมของสกุลช่างและฝีมือช่างที่เด่นๆได้แก่
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:25:01 น.]

ตอบ
สกุลช่างเชียงใหม่

จิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ผนังด้านทิศเหนือเขียนเรื่อง สังข์ทอง เข้าใจว่าผู้เขียนคือ เจ๊กเส็ง
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:26:37 น.]

ตอบ


รูปชาวจีนที่เชื่อกันว่าเป็นรูปของเจ๊กเส็ง
ช่างเขียนฝาผนังเรื่องสังข์ทอง ในวิหารวัดพระสิงห์
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:28:41 น.]

ตอบ
จิตรกรรมเรื่องสังข์ทองจัดว่าเป็นฝีมือของแบบอย่างสกุลช่างเชียงใหม่ที่ถึงแม้ว่าจะเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว ผนังทางด้านทิศใต้เขียนเรื่องสุวรรณหงส์ เป็นผลงานของช่างพื้นเมืองที่เชื่อว่าคือ หนานโพธา โดยเป็นงานเขียนตามแบบศิลปะกรุงเทพฯ จิตรกรรมเรื่องสังข์ทองเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องในด้านความงาม เนื่องมาจากความปราณีตทั้งในด้านการออกแบบและฝีมือช่าง ภาพทั้งหมดมีขนาดและสัดส่วนที่ประสานกันตลอดทั้งผนัง ภาพของกลุ่มบุคคลต่างๆ ถูกถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องแต่งกาย การละเล่น ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะนั้นมาก การใช้สียึดถือความเป็นจริงตามธรรมชาติและสามารถแสดงระยะใกล้ไกลเป็นลำดับจากล่างขึ้นบน อันเป็นแบบแผนของภาพเล่าเรื่องในงานจิตรกรรมไทยประเพณีทั่วไปด้วย สำหรับจิตรกรรมเรื่องสุวรรณหงส์นั้นพบว่ามีฝีมือช่างที่แตกต่างกันสองแนวทางคือ ฝีมือแรกเป็นการสร้างองค์ประกอบที่หนักแน่น ตัวภาพวาดอย่างสม่ำเสมอ นิยมใช้สีเข้มทึบตัดกับรูปทรงที่อ่อนและเน้นด้วยสีสดเป็นจุดๆ ใกล้เคียงกับงานจิตรกรรมแบบกรุงเทพฯ ในขณะที่อีกฝีมือหนึ่งนั้นอาศัยพื้นภาพสีอ่อนทำให้ภาพดูโปร่งเบากว่า มีการตัดเส้นที่หนาแล้วใช้สีสดระบายให้สดใส การจัดวางภาพค่อนข้างจะอิสระกว่า
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:30:11 น.]

ตอบ
.จิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ฯ.
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:39:14 น.]

ตอบ
ขออภัยนะคะ มีคำบรรยายแต่ไม่มีภาพ โปรดรอสักครู่
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:42:22 น.]

ตอบ


..จิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ฯ..
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:44:04 น.]

ตอบ


...จิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ฯ...
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:46:29 น.]

ตอบ
จิตรกรรมสกุลช่างไทใหญ่

เป็นกลุ่มที่พบค่อนข้างมากในระยะนี้ งานแบบไทใหญ่มีแบบอย่างเป็นของตนเองโดยมักกำหนดตำแหน่งของภาพให้อยู่ส่วนบนของผนัง กรอบของภาพเขียนเป็นแถบลายเชิงผ้าคล้ายผ้าปักของพม่า ในรายละเอียดของภาพพบว่ามีการใช้รูปแบบของศิลปะพม่าในส่วนของภาพบุคคลชั้นสูง เช่น กษัตริย์หรือตัวละครเอก พระพุทธเจ้า ปราสาทราชวัง เป็นต้น ในขณะที่ภาพบุคคลชั้นรองและชาวบ้านก็จะเป็นแบบของล้านนาโดยทั่วไป เรื่องที่ถูกนำมาเขียนมาก ได้แก่ พุทธประวัติและทศชาติชาดกซึ่งมักจะไม่เขียนครบทั้งสิบชาติ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของท้องถิ่นแทรกอยู่บ้าง

จิตรกรรมที่วัดบวกครกหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ น่าจะเป็นฝีมือช่างที่ละเอียดปราณีตและแสดงแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์ได้ชัดเจนกว่าที่อื่น ภาพที่เด่นๆ นั้นกลุ่มภาพจะถูกจัดวางอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่

จิตรกรรมที่วัดท่าข้าม อ.แม่แตง แสดงถึงแนวโน้มของศิลปะที่ค่อยๆ ผสมเข้ากับความเป็นท้องถิ่นล้านนา โดยมีสภาพแวดล้อมและฐานะของผู้อุปถัมภ์เป็นเงื่อนไขสำคัญ เรื่องราวของท้องถิ่นได้เข้าไปแทรก อาทิ การเขียนเรื่องแสงเมืองหลงถ้ำในปัญญาสชาดก ถึงแม้การวางตำแหน่งของภาพจะเป็นไปตามแบบแผน แต่จุดที่น่าสนใจคือการวางภาพในแนวนอนที่กำหนดด้วยแถบสี ทำให้มีลักษณะเป็นแถวซ้อนๆ กัน การใช้พู่กันตัดเส้นขนาดใหญ่ ) ก็แสดงออกถึงความเป็นพื้นบ้านที่แตกต่างไปด้วย
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:52:33 น.]

ตอบ
จิตรกรรมสกุลช่างน่าน

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์ เข้าใจว่าเขียนขึ้นในสมัยของเจ้าอนันตวรฤิทธิเดชระหว่างพ.ศ.2395-2424 ด้านบนของผนังด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้เขียนภาพพระพุทธเจ้าและพระสาวก โดยมีภาพเล่าเรื่องจะอยู่ด้านล่าง จิตรกรรมที่วัดนี้มีเอกลักษณ์คือ รูปภาพจะมีขนาดใหญ่มีเส้นโครงรอบนอกที่โค้งมน รายละเอียดของภาพสะท้อนถึงชาวน่านในยุคนั้น ลักษณะใบหน้ากลมแป้น คิ้วเป็นวง การแสดงอารมณ์ที่แสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างไปจากการเขียนของภาคกลาง ภาพที่เป็นจุดเด่นคือ ภาพของรูปหนุ่มสาวที่กำลังสนทนากัน เข้าใจว่าอาจเป็นภาพเหมือนของจิตรกรกับสาวคนรัก อีกภาพหนึ่งอาจเป็นรูปของเจ้าอนันตวรฤิทธิเดช สีหลักที่ใช้เป็นหลักของที่นี่คือ สีแดงชาดและสี
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:53:58 น.]

ตอบ
ขอเพิ่มเติมข้อความให้สมบูรณ์ "สีแดงชาดและสีคราม"
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:56:03 น.]

ตอบ


จิตรกรรฝาผนัง วิหารวัดภูมินทร์
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 11:59:09 น.]

ตอบ


.จิตรกรรฝาผนัง วิหารวัดภูมินทร์.
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:00:45 น.]

ตอบ


..จิตรกรรฝาผนัง วิหารวัดภูมินทร์ ..
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:02:35 น.]

ตอบ
แนวคิดของจิตรกรรมวัดภูมินทร์ส่งแนวความคิดให้กับจิตรกรรมอีกแห่งหนึ่งที่วิหารวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา ทั้งในเรื่องของระเบียบการจัดวางภาพ คติเรื่องราว รูปแบบศิลปะ ช่างที่เขียนเป็นช่างชาวเมืองพวน ซึ่งเป็นเมืองภายใต้การปกครองของหลวงพระบาง ชื่อทิดบัวผันกับช่างท้องถิ่นชาวไทลื้อ อย่างไรก็ตามช่างที่มีความเป็นท้องถิ่นมากกว่า จึงทำให้มีความคิดอ่านของตัวเองในระดับหนึ่งด้วย งานเขียนที่ออกมาจึงมีโครงสีที่ค่อนข้างอ่อนหวานนุ่มนวลกว่า
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:03:49 น.]

ตอบ


จิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดหนองบัว
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:06:15 น.]

ตอบ


.จิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดหนองบัว.
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:07:50 น.]

ตอบ
จิตรกรรมที่ลำปาง

ในระยะนี้มีความสัมพันธ์กับศิลปะพม่าเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากผู้อุปถัมภ์ที่เป็นชาวพม่า จิตรกรรมวัดม่อนปู่ยักษ์มีงานจิตรกรรมบนผ้า ซึ่งอาจเป็นงานที่นำมาจากพม่าโดยตรง เป็นงานสมัยราชวงศ์คองบองตอนกลางสกุลช่างอมรปุระ จิตรกรรมอีกแห่งหนึ่งอยู่ในวิหารวัดเดียวกันเป็นงานแบบสกุลช่างมัณฑเลย์ ซึ่งพัฒนาให้มีความนิยมที่เขียนเหมือนจริงมากขึ้น เพราะเป็นการรับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น ในเรื่องของการเขียนที่มีทัศนียวิทยาที่มีมิติความลึกสมจริงมากขึ้น ซึ่งอาจนับว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยในระยะนั้น แต่ความเข้าใจของช่างยังมีความขัดแย้งกับโครงสร้างเดิมอยู่บ้าง ภาพที่น่าสนใจคือภาพปราสาทราชวังเพราะเป็นการจำลองแบบมาจากพระราชวังเมืองมัณฑเลย์โดยตรง

ความเป็นมาตรฐานของช่างฝีมือแบบพม่าในระยะต่อมาได้ลดน้อยลง ความไม่ปราณีตขององค์ประกอบภาพ โครงสีหลายตำแหน่งที่ไม่สัมพันธ์กัน จึงเกิดขึ้นที่จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งน่าจะเขียนขึ้นพร้อมกับคราวบูรณะคือ ราวพ.ศ.2470
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:09:25 น.]

ตอบ


จิตรกรรมฝาผนัง วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:12:15 น.]

ตอบ
นอกจากงานจากศิลปะพม่าแล้ว อิทธิพลศิลปะกรุงเทพฯ ที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกก็แพร่หลายขึ้นมาในล้านนาเช่นกัน งานจิตรกรรมที่อุโบสถวัดบุญวาทย์วิหารเป็นงานเขียนของช่างจันทร์ จิตรกร ซึ่งเป็นช่างจากภาคกลางเมื่อพ.ศ.2458 โดยพื้นฐานแล้วคือภาพแบบประเพณีนิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 5-6 นั่นเอง การเขียนภาพนั้นคำนึงถึงข้อเท็จจริงตามตาเห็นมากกว่าการใช้จินตนาการ

งานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาตอนปลายราวพ.ศ.2480 –2500 พระสงฆ์และศรัทธามักนิยมจ้างช่างให้เขียนงานแบบเหมือนจริงซึ่งอาจแยกได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นงานเขียนของช่างพื้นเมืองที่ประยุกต์เข้ากับแบบอย่างศิลปะตะวันตก เช่น ภาพเขียนที่ระเบียงคตวัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เขียนโดยนายบุญปั๋น พงศ์ประดิษฐ์ กลุ่มที่สอง เป็นการนิยมเขียนเลียบแบบภาพพิมพ์ชุด พุทธประวัติและทศชาติชาดกของพระเทวาภินิมิต และมักเป็นการเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:13:48 น.]

ตอบ


จิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุดอยสุเทพ
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:15:54 น.]

ตอบ
จิตรกรรมลายคำ

ลายคำหรือที่เรียกว่าปิดทองล่องชาดนั้น ในศิลปะล้านนาที่หลงเหลืออยู่เก่าที่สุดอาจมีอายุการสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 23 เท่านั้น และพบมากแถบเมืองลำปาง ภาพที่นิยมทำได้แก่ ภาพต้นศรีมหาโพธิด้านหลังพระประธาน ภาพอดีตพุทธ ภาพหม้อปูรณฆฎะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:17:48 น.]

ตอบ


จิตรกรรมลายคำ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:20:16 น.]

ตอบ
และการสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามพบว่างานลายคำบางแห่งมีการใช้เทคนิคของงานเครื่องเขินเข้ามาประกอบด้วย เช่น ลายคำที่เสาวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งตามจารึกระบุว่าสร้างเมื่อพ.ศ. 2345
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:22:11 น.]

ตอบ
ลายคำราวพุทธศตวรรษที่ 25 พบว่าเทคนิคการฉลุกระดาษเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังจะพบได้จากลายคำที่มีลักษณะลายซ้ำๆ กัน ความสำคัญของลายคำเข้าใจว่าจะถูกแทนที่ด้วยจิตรกรรมเขียนสีมากขึ้น ลายคำจึงจำกัดตำแหน่งของการประดับที่เสาหรือด้านหลังพระประธานเท่านั้น พร้อมทั้งรูปแบบก็เปลี่ยนไป เช่น ลายคำด้านหลังพระประธานวิหารลายคำได้มีรูปปราสาทและลวดลายแบบจีนขึ้นมาแทนที่ กลายเป็นงานประดับฉากหลังมากกว่าเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ และที่วิหารวัดปราสาทพบว่าใช้ลายคำมาเล่าเรื่องพุทธประวัติซึ่งนับว่าแปลกออกไปอีกแห่งหนึ่ง
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:32:22 น.]

ตอบ
ข้อมูล และภาพในกระทู้นี้ นำมาจาก http://elanna.chiangmai.ac.th ซึ่งทางสถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้.จัดทำโครงการ E-ล้านนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและกระจายรายได้การจ้างงานไปสู่ท้องถิ่น และร่วมเผยแพร่ข่าวสารความเป็นไปในล้านนากับโครงการ E-ล้านนา

" เก่ากับใหม่เหมือนสายน้ำ เพราะสายน้ำไม่ขาด แม่น้ำจึงยังคงเป็นแม่น้ำ น้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่ไหลมาแทน หากสมมุติว่าน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่ไม่ไหลมาแทน แม่น้ำก็กลายเป็นแม่น้ำห่างเป็นแม่น้ำที่ไม่มีน้ำฉันใด วัฒนธรรมมันต้องต่อเนื่อง เก่ากับใหม่ต้องประสานกัน ถ้าไหลตามกระแสภายนอกไปจนสุดโต่ง คือหลงของใหม่ก็หมดความเป็นล้านนา ตรงกันข้ามถ้าสายน้ำนั้นไม่ไหล ขังอยู่ในที่เดิม น้ำก็จะเน่า นั่นคือหลงของเก่าเพราะฉะนั้นน้ำต้องระบาย แต่สายน้ำไม่ขาดวัฒนธรรมล้านนาก็จะยืนยงคงอยู่เพราะสายน้ำแห่งน้ำใจ สายน้ำแห่งคุณธรรม ความรู้สึกสำนึกว่าเราเป็นคนล้านนา "

สาระธรรม จาก พระธรรมดิลก
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:41:37 น.]

ตอบ
นอกจากเรื่องราวของศิลปกรรมล้านนา ทางด้านจิตรกรรมที่ได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆในร้านกาแฟได้สัมผัสกันแล้ว ในE-LANNA ยังมี เรื่องราวที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม และศึกษาค้นคว้า อาทิ ล้านนาคืออะไร ? ขอบเขตประวัติศาสตร์ล้านนา ความเป็นมาบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา

ล้านนา : ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา แหล่งท่องเที่ยวกำแพง ประตูเมือง แจ่งพระธาตุประจำปีเกิด (ตาม 12 ราศี) วัดสำคัญ (ตามจังหวัด )เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์

ชุมชนและชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ชาวไทโยน ชาวลัวะ ชาวเม็ง(มอญ) ชาวขมุ ชาวถิ่น ชาวมลาบรี (ตองเหลือง) ชาวม้ง ชาวเย้า ชาวอาข่าชาวลีซอ ชาวลาหู่ (มูเซอ) ชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ)

ภาษาและวรรณกรรม ซึ่งมีทั้ง ภาษาประจำวัน ตัวอักษรล้านนา วรรณกรรมลายลักษณ์ล้านนา วรรณกรรมมุขปาฐะ รวมถึงอาหารล้านนา ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน
อาหารว่าง และ การแต่งกาย เครื่องแต่งกาย

ประเพณีล้านนา ได้แก่ ประเพณี 12 เดือน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ตลอดจนความเชื่อ / พิธีกรรม พิธีถอน พิธีส่ง

ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีพื้นบ้านซอ ฟ้อน เครื่องดนตรี และ ศิลปกรรมล้านนา(สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม)

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกัการละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านล้านนา การรักษาพยาบาล การรักษาโรคหัตถกรรมล้านนา เครื่องปั้นดินเผา การทำร่ม กระดาษสาแกะสลักไม้ เครื่องเงิน ผ้าทอ เครื่องจักสาน โคม ตุง เครื่องเขิน เป็นต้น
โดยคุณ : e-lanna - [ 6 มี.ค. 2003 , 12:54:08 น.]

ตอบ
ชอบกระทู้นี้มาก เคยไปวัดภูมินทร์มาภาพจิตกรรมฝาผนังสวยมาก thank you e-lanna
โดยคุณ : bb - [ 6 มี.ค. 2003 , 18:48:01 น.]

ตอบ
เคยไปวัดพระธาตุลำปางหลวงมาเหมือนกัน
โดยคุณ : นัท - [ 7 มี.ค. 2003 , 16:56:41 น.]

ตอบ
ได้มีโอกาสไปที่วัดพระสิงห์ วัดอุโมงค์มาแล้ว งดงามมากค่ะ
โดยคุณ : พี่มืด - [ 7 มี.ค. 2003 , 20:37:57 น.]

ขอเชิญร่วมวงโต๊ะกาแฟเสนอความคิดเห็น
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียดกรุณาคลิก Post message เพียงครั้งเดียว....