ชนิดของคำในภาษาบาลี

ถ้าแบ่งตามลักษณะการแจกรูป มี 3 ชนิด

       1. ศัพท์ที่ต้องแจกด้วยวิภัตติ์นาม ได้แก่

         ก. นามนาม (noun)

               ข. สัพพนาม (pronoun)

               ค. คุณนาม (adjective)

               ง.กริยากิตก์ (participle) บางชนิด

               3 กลุ่มแรกเรียกว่า นามศัพท์ (nominal stem)

       2. ศัพท์ที่ต้องแจกด้วยวิภัตติ์อาขยาต เรียกว่า กริยาอาขยาต           โดยปกติได้แก่กริยาแท้ (finite verb) ในประโยค แจกจากธาตุ (root)

       3. ศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิภัตติ์ เรียกว่า อัพยยศัพท์ (indeclinable) ได้แก่

        ก. อุปสรรค (prefix)

        ข. ปัจจัย (suffix) 

        ค. นิบาต (particl)

        ง. กริยากิตก์บางชนิด

  หมายเหตุ:  ศัพท์อาจประกอบด้วยหน่วยคำหรือกลุ่มของหน่วยคำ แต่ยังใช้ในประโยค เลยไม่ได้ (ยกเว้นนิบาต) ต้องประกอบกับหน่วยคำอื่น