-
พื้นที่ทางปัญญาและจินตนาการ
-
สมาคมคนน่ารัก
|
 
19 ศิลปินชั้นเยี่ยม (Artists of Distinction)
ศิลปะยืนยาว... ชีวิตสั้น "ARS LONGA VITA BREVE"
 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑-๔๕ พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๔๒

 

ชิต เหรียญประชา
ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาศิลปประยุกต์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ. ๒๕๓๐


เกิด


๑ กรกฎาคม ๒๔๕๑ นครปฐม

การศึกษา


  - ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเษก
  - ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสระเกศ
  - ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง
  - ศึกษาศิลปะกับท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

การแสดงผลงาน


๒๔๙๒
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ หอศิลป กรมศิลปากร
๒๔๙๓
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ หอศิลป กรมศิลปากร
๒๔๙๔
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ หอศิลป กรมศิลปากร
๒๔๙๖
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ หอศิลป กรมศิลปากร
๒๕๓๐
- การแสดงผลงานประติมากรรม ในงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  - การแสดงเดี่ยวผลงานประติมากรรม หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลเกียรติยศ


๒๔๙๒
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประยุกต์ศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
๒๔๙๓
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
๒๔๙๔
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
๒๔๙๖
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
- ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทศิลปประยุกต์
๒๕๐๐
- ชนะการประกวดแบบแม่พิมพ์พระ และเหรียญ ๒๕ พุทธศตวรรษ
๒๕๓๐
- ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม
- ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประติมากรรม
การทำงาน
  - เป็นช่างปั้น ช่างเขียน แกะสลัก และศิลปินอิสระ
  - เป็นเจ้าของสำนักงาน ช.ช่าง ถนนตะนาว
๒๔๙๓
- เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง จิตรกรประติมากรรมแห่งประเทศไทย (จ.ป.ส.)

ปัจจุบัน


ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๗

"ชิต เหรียญประชา" โดย นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
ผลงานบางส่วน

19 ศิลปินชั้นเยี่ยม (Artists of Distinction) > ชิต เหรียญประชา

ห้องรับแขก
  ห้องพระ
  มุมหนังสือ
  จับกระแส
  คำให้การของคนน่ารัก
  >ร่มไม้ริมระเบียง
  รวมเว็บ
  |
 
 
<<-->>

ห้องรับแขก | ห้องพระ | มุมหนังสือ | จับกระแส | คำให้การของคนน่ารัก | ร่มไม้ริมระเบียง | รวม Links

สมุดเยี่ยม | แผนผังไซต์ | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

mail
สมาคมคนน่ารัก http://www.khonnaruk.com/
ติดต่อเรา : khonnaruk@khonnaruk.com
ICQ 92567304