ไพบูลย์ ตั้งมีลาภ.  (2544, - สิงหาคม). "การบริหารงานอย่างมีหลักการ,"   วารสารพัฒนาชุมชน.  40(8)  :  
        33-35.
                                     
การบริหารงานอย่างมีหลักการ

     "หลักการ" มีความหมายตรงกับคำ
ว่า "PRINCIPLE" ในภาษาอังกฤษ ถ้าวิเคราะห์ดูจะพบว่า
        "P" หมายถึง "Planning" (การวางแผน) ทั้ง
การวางแผนระยะสั้น (Short Term Planning) การวาง
แผนระยะกลาง (Middle Term Planning) และการ
วางแผนระยะยาว (Long Term Planning) หากบริหารงาน
โดยไม่มีการวางแผนก็จะเป็นการบริหารงานแบบไร้จุด
หมาย (Aimless) โอกาสที่จะบรรลุจุดหมายปลายทาง
แทบไม่มีเลย
        "R" หมายถึง "Rightcousness" (ความถูก
ต้อง) การบริหารงานจะต้องยึดความถูกต้องเป็นหลัก ผู้
บังคับบัญชาต้องไม่ยึดความถูกใจของตนเองเป็นหลัก
โดยไม่สนใจความถูกต้อง
        "I" หมายถึง "Integration" (การบูรณาการ) 
ถ้านักบริหารสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันจะสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ประหยัดทรัพยากรและเกิด
ประสิทธิผล (Effectireness) คือบรรลุเป้าหมาย ได้ผลคุ้ม
ค่า และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
        "N" หมายถึง "Neutrality" (ความเป็นกลาง) 
นักบริหารต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่เล่นพรรค
เล่นพวก ไม่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบ
หรือไม่ชอบใคร เพราะนักบริหารต้องเป็นผู้มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ (Maturity) สูง
        "C" หมายถึง "Co - ordination" (การ
ประสาน) ไม่มีใครจะทำงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขอ
ความร่วมมือจากใคร ถ้ามีการประสานงานเป็นอย่างดี
ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน โอกาสที่จะประสบ
ความสำเร็จในการบริหารมีสูงมาก
        "I" หมายถึง "Inspection" (การตรวจสอบ) 
นักบริหารต้องมีความโปร่งใส พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ
ตลอดเวลาจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อนร่วมงาน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 
เพื่อดูว่าข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดอะไรบ้างจะได้แก้ไขให้
ถูกต้อง
        "P" หมายถึง "Participation" (การมีส่วน
ร่วม) การบริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม จะทำให้
ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน (Equality) มีความรับผิดชอบ
(Responsibility) มีความเป็นเจ้าของ (Belongings) และมี
ศักดิ์ศรี (Dignity, Prestige) ที่จะทำงานหรือแก้ปัญหา
อย่างมีคุณค่า (value, Worthy) ไม่ปัดความรับผิดชอบ
ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะปกป้องผลประโยชน์ของหน่วย
งาน
        "L" หมายถึง "Learinng" (การเรียนรู้) การ
เรียนรู้จะทำให้สติปัญญาเฉียบแหลม มีความคิดสร้าง
สรรค์ มีวิสัยทัศน์ และเกิดปัญญาที่จะแก้ปัญหา 
นักบริหารจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า
ประโยชน์โดยไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
        "E" หมายถึง "Evaluation" (การประเมิน) นัก
บริหารจะต้องมีการประเมินผลอยู่เสมอๆ เป็นระยะๆ ทั้ง
ก่อนดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ และหลัง
ดำเนินการ เพื่อให้รู้ว่ามีปัญหา มีอุปสรรค จุดอ่อน จุด
ด้อยอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น หรือมีจุดแข็ง จุดเด่น
อะไรบ้างที่จะต้องรักษาไว้ หากไม่มีการประเมินผล
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารงานมีน้อยมาก
        ความสำเร็จในการบริหารงานเป็นยอดปรารถนา
ของนักบริหารทุกคน ไม่มีนักบริหารคนใดที่อยากบริหาร
งานล้มเหลว การที่จะบริหารงานให้ประสบ
ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องงาน แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป หากนัก
บริหารบริหารงานอย่างมีหลักการแล้ว โอกาสที่จะเป็นนัก
บริหารมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการบริหารก็
อยู่ไม่ไกลเกินฝัน
ชื่อเอกสาร :การบริหารงานอย่างมีหลักการ:ppa374.pdf
Website :สำนักวิทยบริการ
แหล่งที่มา :ผศ.สมพิศ สุขแสน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  


กลับไปหน้าจอสืบค้น