ทองสุข พินศิริกุล.  (2543, - มกราคม - มีนาคม). "มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน,"   วารสารหนังสือพิมพ์สหกรณ์.  61(1)  :  
        7 - 14.
               มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วม
กัน

   มนุษยสัมพันธ์ รวมความแล้วหมายถึง วิชาที่ว่า
ด้วยศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art)
ในการเสริมสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล มนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญต่อชีวิต
ประจำวัน มนุษย์เราทุกคนเกิดมาต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมชอบอยู่รวมกัน
เป็นหมู่เหล่า เพื่อพึ่งพาอาศัยในการดำรงชีวิต

   มนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญในการปฏิบัติงาน องค์
ประกอบในการดำเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม
จะต้องประกอบด้วย 4M คือ Man (คน) Money (เงิน) 
Material (วัสดุ) และ Management
(การบริหาร) จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนจะต้องรู้จักและเข้าใจ
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับคน  การที่จะสร้างความสัมพันธ์กับ
ใคร  ต้องถือหลัก "คิด Think" จำเป็น
ต้องคิดเพื่อให้แน่ใจว่าเรารู้จักเขา

   การพิจารณาลักษณะ และนิสัยของคน
    คนเราทุกคนมีฐานะความนึกคิด และอารมณ์ไม่
เหมือนกัน
      1. อารมณ์ (Temperament)
      2. ฐานะทางสังคม (Social Status)
      3. ฐานะทางครอบครัว (Family Status)
      4. ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience)
      5. การศึกษา (Education)
      6. สุขภาพ (Health)
      7. นิสัย (Habit)
      8. สติปัญญา (Intelligence)

   วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
    วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ถ้ามองอย่างผิวเผินก็
น่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ๆ เพราะคน
เราจะพูดจากันรู้เรื่อง
    มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน คือ การที่เราจะ
มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในที่
ทำงานได้ เราต้องรู้จักถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
      1. การรู้จักตัวเอง
      2. รู้จักประเภทของบุคคลในที่ทำงาน

   จิตวิทยาในการบริหารงาน (Management 
Psychology)
    ความหมาย การที่หน่วยงานทำหน้าที่ได้อย่าง
เรียบร้อย ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพใน
การทำงานของแต่ละคน
    ทฤษฎีการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงานมี
ประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์การเพราะ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
ลักษณะต่าง ๆ กันไป

   หลักการจูงใจ (Motivation) หลักการจูงใจคน ก็คือ 
ต้องรู้จักความต้องการ (Needs) ของ
เขา ได้มีนักวิชาการในสมัยก่อนรุ่นพฤติกรรมนิยมบุคคล

   แรงจูงใจ (Motives) นั้นเป็นตัวแปรคนละตัวกับ
แรงกระตุ้น (Stmuli) Henry A. Murray
ได้มีอิทธิพลการริเริ่มในการศึกษาองค์ประกอบของแรงจูง
ใจ

   ศิลปะในการครองใจคนเพื่อให้เกิดผลของงาน
    คำสรรพนามที่ควรใช้เพื่อแสดงความเป็นกันเอง
เป็นส่วนร่วม
      - คำที่ไม่ควรพูด
      - คำพูดที่ควรงดพูดโดยเด็ดขาด
      - การฝึกพูด
      - การฝึกถาม

   มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานสหกรณ์ มนุษยสัม
พันธืในการทำงานร่วมกันให้ได้ผลดีได้
ทั้งน้ำใจของผู้ร่วมงาน และผลงานนั้น จะต้องมีหลักใน
การปฏิบัติได้มีตำราเรียนไว้แตกต่างกัน
อย่างมากมาย
   แนวทางปฏิบัติของผู้่บริหารงานระดับสูง คณะ
กรรมการฯ และผู้จัดการจะต้องยึดหลักประจำ
ไว้เป็นอันดับแรก คือ "ดูคนให้ถูก และเลือกใช้่คนให้
เป็น"  และยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา
เรียกว่า "ไตรธรรม" ดังต่อไปนี้ 
    ก. พรหมวิหาร 4
    ข. อิทธิบาทธรรม 4
    ค. สังคหวัตถุธรรม 4
ชื่อเอกสาร :มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน:ppa141.pdf
Website :สำนักวิทยบริการ
แหล่งที่มา :ผศ.สมพิศ  สุขแสน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  


กลับไปหน้าจอสืบค้น