สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.  (2551, - กรกฎาคม – ธันวาคม). "การใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดในองค์กรภาครัฐ,"   วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์.  3(2)  :  
        114-129
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. (2551, กรกฎาคม – ธันวาคม). “การใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดในองค์กรภาครัฐ.”
        วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์. 3(2) : 114 – 129
การใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดในองค์กรภาครัฐ
	บาลานซ์ สกอร์การ์ด เป็นการวัดทางการเงินโดยพิจารณาไปที่ 4 มุมมอง คือ 1.) มุมมองด้านลูกค้า (Customer perspective) 2.) มุมมองด้านกระบวนการธุรกิจภายใน (Internal business process perspective) 3.) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and growth) 4.) มุมมองด้านการเงิน(The financial perspective) ซึ่งแต่ละด้านประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1.) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 2.) ตัวชี้วัด 3.) เป้า 4.) กิจกรรมริเริ่ม
	การวัดผลของบาลานซ์ สกอร์การ์ด มีดังนี้ 1.) การวัดผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ (Measuring strategic performance) 2.) การวัดด้านการเงิน (Financial measures) 3.) การวัดด้านลูกค้า (Customer measures) 4.) การวัดด้านกระบวนการธุรกิจภายใน (Internal business process measures) 5.) การวัดด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and growth measures)
	การนำบาลานซ์ สกอร์การ์ดมาประยุกต์ใช้ในภาครัฐบาล จะช่วยให้บรรลุผลในการวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม คือ 1.) ช่วยทำให้เข้าใจกลยุทธ์ 2.) เป็นการสื่อกลยุทธ์ 3.) เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ 
4.) ประสานกิจกรรมริเริ่ม 5.) มีการตรวจทบทวน 6.) ได้รับปฏิกิริยาป้อนกลับ
	บาลานซ์ สกอร์การ์ด : นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Balanced Scorcard : Putting Strategy into Action) เป็นระบบการวัดผลการดำเนินงาน
	การพัฒนาบาลานซ์ สกอร์การ์ด (The Developing of Balanced Scorecard) ประกอบด้วย 1.) ระบุวิสัยทัศน์ 2.) เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นคำประกาศพันธกิจ 3.) กำหนดด้านต่าง ๆ ที่ต้องการวัด ประกอบด้วย 3.1) ด้านการเงิน 3.2) ด้านลูกค้า 3.3) ด้านกระบวนการภายใน 3.4) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 4.) กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ 5.) กำหนดและวัดวัตถุประสงค์ 6.) กำหนดเป้าหมาย 7.) ทำการประเมิน 8.) กำหนดกิจกรรมริเริ่ม
	เดอะพับบิค เช็กเตอร์ สกอร์การ์ด (The Public Secter Scorecard : PSS) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1.) กลยุทธ์ (Strategic) 2.) ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Service user / Stakeholder) 3.) การเงิน (Financail) 4.) ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational excellence) 5.) นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 
	เดอะพับบิค เช็กเตอร์ สกอร์การ์ด ทำงานได้อย่างไร (How the Public Secter Scorecard works) ทำงานได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1.) ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง 2.) การกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงาน 3.) กระบวนการในการพัฒนาการวัดที่เหมาะสม 4.) มีการกำหนดสกอร์การ์ดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเวอร์ชั่นของตนเอง 5.) การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
	การวัดการดำเนินงานของภาครัฐ (Government Performance) ใช้ปัจจัยดังนี้ 1.) การระบุเป้าหมาย 2.) การวัดผลสัมฤทธิ์ 3.) ความสำเร็จของการให้รางวัล 4.) การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 5.) การสนับสนุนการเรียนรู้ 6.)การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 7.) การเพิ่มพูนความชอบธรรม
ชื่อเอกสาร :การใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดในองค์กรภาครัฐ:ppa1058.pdf
Website :สำนักวิทยบริการ
แหล่งที่มา :รศ.สมพิศ  สุขแสน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  


กลับไปหน้าจอสืบค้น