โชคชัย สุทธาเวศ.  (2544, - มกราคม - กุมภาพันธ์). "เอกลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ไทย,"   แรงงานสัมพันธ์.  42(1)  :  
        24-34
โชคชัย  สุทธาเวศ. ( 2544, มกราคม – กุมภาพันธ์ ). “ เอกลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ไทย,” วารสารแรงงาน
	 สัมพันธ์. 42(1) : 24 – 34.

เอกลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ไทย
1. ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์กับแรงงานสัมพันธ์
1.1 ทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์ของ John T.Dunlop ( 1958 ) เน้นการ อธิบายแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่าง ๆ และแรงงานสัมพันธ์ในฐานะระบบย่อยของสังคม โดยมีตัวแปรร่วม คือ ระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจภายใต้ระบบสังคม
ใหญ่ของประเทศ ซึ่งทฤษฎีนี้สร้างขึ้นจากปรากฏการณ์ของการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาบางประเทศในยุโรบ ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ รวม 12 ประเทศ
1.2 ทฤษฎีทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของการแรงงานสัมพันธ์ของ Thomas A. kochan และคณะ(1984) รับเอาแนวความคิดและตัวแปรส่วน
ใหญ่ของทฤษฎีระบบแต่มีการอธิบายผันแปรไปจากทฤษฎีระบบโดยปฏิเสธเรื่องอุดมการณ์ร่วม ซึ่งทฤษฎีนี้สร้างขึ้นเพื่ออธิบายการเปลี่ยน
แปลงแรงงานสัมพันธ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคหลัง (1980s เป็นต้นมา) และพยายามขยายผลไปสู่ประเทศอื่น ๆ 
1.3 ทฤษฎีพหุนิยมของการแรงงานสัมพันธ์ของสำนัก Oxford  School (Allan Flanders, 1970) การนำทฤษฎีพหุนิยมทางการเมืองมา
อธิบายแรงงานสัมพันธ์ รับเอาแนวความคิดส่วนใหญ่ของทฤษฎีระบบแต่เน้นการวิเคาระห์ทางวัฒนธรรม ซึ่งทฤษฎีนี้สร้างจากปรากฎการณ์
ของการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศอังกฤษเป็นหลักและยุโรปบางประเทศ
1.4 ทฤษฎีมาร์กซิสต์ของแรงงานสัมพันธ์ ( Richard Hyman , 1975 )  ทฤษฎีนี้เน้นการควบคุมแรงงานไว้ภายใต้กระบวนการแรงงาน ( 
Labour control over labour process)     และเน้นการกระทำร่วมหมู่( Collectiveaction ) รวมทั้งสนับสนุนความขัดแย้งอย่างอิสระและ
เปิดกว้าง( Tree conflict / Open conflict )
1.5 ทฤษฎีบรรษัทนิยม ( Phillipe C.schmitter และ G.Lehmbruch , 1979)  เป็นทฤษฎีที่ปฏิภาคของทฤษฎีพหุนิยมของแรงงานสัมพันธ์ 
โดยปฏิเสธความเป็นกลาง ของรัฐ แต่แสดงถึงความร่วมมือของรัฐกับกลุ่มอำนาจบางกลุ่มในการมีอำนาจรัฐ
ทฤษฎีวิวัฒนาการของการแรงงานสัมพันธ์ : กรณีประเทศไทย( Chokchai Suttanet ,1994 ) เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจาการใช้วิธีวิทยาปฏิ
สัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทฤษฎี( metatheroizing ) โดยมีหลักการของทฤษฎีดังนี้  1. เน้นวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์  2. 
อธิบายแรงงานสัมพันธ์ไทยและความมั่นคงของการแรงงานสัมพันธ์ไทย  3. เน้นการอธิบายทางวัฒนธรรมที่เป็นระบบความคิด  4. นำ
เสนอความสมดุลระหว่างแรงงานสัมพันธ์เชิงสถาบันกับการเคลื่อนไหว   5. เน้นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของแรงงานสัมพันธ์ระดับ
ชาติ  6. สร้างคำอธิบายการพัฒนารูปแบบแรงงานสัมพันธ์     7. ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ์  8. ให้ความ
สำคัญกับความเข้มแข็งความสมเหตุและเอกภาพของหน่วยงานของรัฐ  9. เน้นดุลยภาพควบคู่ระหว่างวิถีแรงงานสัมพันธ์แบบแข็งกร้าวกับ
แบบอ่อนโยน
2. จุดเน้นหนักเอกลักษณ์แรงงานสัมพันธ์  ว่าด้วย  แรงงานสัมพันธ์ คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยการ ขัดแย้งและการต่อสู้ทางชนชั้นระหว่าง
นายทุนและกรรมกรนั้นเอง   โดยเน้นที่การแสดงเอกลักษณ์ของแรงงานสัมพัธ์ในยุโรปที่การต่อสู้ทางชนชั้น
3. เอกลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ไทย  คือ เงื่อนไขของวิวัฒนาการสังคมไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐและการสร้างชาติ( รวมถึงการพัฒนา
ทางการเมือง การปกครอง  และการบริหารราชการแผ่นดิน ) การพัฒนาเศรษฐกิจและที่สำคัญ   คือการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและ
องค์การระหว่าง หรือของต่อการพัฒนาอุต-สาหกรรมของประเทศและวิถีชีวิตของคนไทย
4. ทฤษฎีกับนัยของการปรับใช้  การปฏิรูปการแรงงานสัมพันธ์ไทย คือ    1. การสร้างความเติบโตแก่
องค์กรแก่องค์กรไตรภาคีในการจัดตั้งมาตรฐานการปฏิบัติ  2. การปฏิบัติการที่ระดับอุตสาหกรรมควบคู่กับระดับพื้นที่ประกอบกัน   3. 
การเพิ่มความสำคัญให้แก่การปรับโครงสร้างกลไกการปรึกษาหารือร่วมทุกระดับ  4. ส่งเสริมการเจรจาต่อรองร่วมตามสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 4 ประการต้องปฏิบัติกันเป็นลูกโซ่ จึงจะสำเร็จ
 
ชื่อเอกสาร :เอกลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ไทย:ppa419.pdf
Website :-
แหล่งที่มา :
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  


กลับไปหน้าจอสืบค้น