หัวเรื่อง ข้าราชการ
 
 
 
 
หนังสือ
 
 
1.351.1 ก17ข
กระมล ทองธรรมชาติ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2547). ข้าราชการไทย ความสำนึกและอุดมการณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ :
       สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
     บรรณนิทัศน์    
  
   
   
 
     
 
 
 
วารสาร
 
 
1.กลุ่มงานวิจัย กองการเจ้าหน้าที่. (2548). วินัยข้าราชการ. พัฒนาชุมชน. 44(2), 55-58.
     บรรณนิทัศน์  
  
2.คนึงนิจ พึ่งแย้ม. (2543). การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ. นักบริหาร. 20(4), 42-45.
     บรรณนิทัศน์    เอกสารฉบับเต็ม หมวด 350 ลำดับที่ 222    วิธีใช้
  
3.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์. (2542). บทบรรยายเรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท. วารสารข้าราชการ.
       44
(6), 29-34.
     บรรณนิทัศน์    
  
4.จิระภา รัตนาวิบูลย์. (2542). การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม สู่การเป็นข้าราชการที่มีคุณค่า. วารสารข้าราชการ. 44(2),
       34-56.
     บรรณนิทัศน์    
  
5.จตุพร เลิศล้ำ, ปนัดดา ชำนาญสุข, กรรณิกา คำดี และ ไฉไล ศักดิวรพงศ์. (2550). สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
       ของตำรวจจราจรไทย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 28(3), 321-332.
     บรรณนิทัศน์    
  
6.จุลกิจ รัตนมาศทิพย์. (2545). หมายเหตุเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่. รัฐสภาสาร. 50(3), 1-30.
     บรรณนิทัศน์  
  
7.ธเนศ บุญตามชู. (2547). ข้าราชการ : การปรับตัวสู่สหัสวรรษใหม่. พัฒนาชุมชน. 43(7), 17-19.
     บรรณนิทัศน์  
  
8.ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร. (2548). พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตำรวจอารักขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ. วารสารวิชาการ
       ลานปัญญา. 5
(2). 137-144.
     บรรณนิทัศน์  
  
9.แน่งน้อย วิศวโยธิน. (2541). คุณธรรม : จรรยาบรรณและวินัยของข้าราชการไทย. วารสารข้าราชการ. 43(1). 5-23.
     บรรณนิทัศน์  
  
10.ปรัชญา เวสารัชช์. (2541). ข้าราชการไทยในยุคไอเอ็มเอฟ. วารสารข้าราชการ. 43(2). 1-13.
     บรรณนิทัศน์  
  
11.ปรัชญา เวสารัชช์. (2546). อนาคตของงานและอาชีพข้าราชการ. วารสารข้าราชการ. 48(1), 23-32.
     บรรณนิทัศน์  
  
12.ปัทมา สุขสันต์. (2550). คัมภีร์การปฏิบัติงานข้าราชการไทยยุคใหม่ : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งภาคปฏิบัติการ. วารสาร
       ข้าราชการ. 52
(3), 49-52.
     บรรณนิทัศน์  
  
13.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. (2550). จริยธรรมสำหรับข้าราชการไทยในยุคโลกาภิวัฒน์. วารสารดำรงราชานุภาพ. 7(23), 48-56.
     บรรณนิทัศน์    
  
14.พรเพ็ญ รตโนภาส. (2546). คุณคิดอย่างไรกับชื่อ “ข้าราชการ”. วารสารข้าราชการ. 48(6), 61-63.
     บรรณนิทัศน์  
  
15.พัชรวรรณ วงษ์ไทย. (2549). การศึกษาวิจัย เรื่องคู่มือพฤติกรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ตอนที่ 1). วารสาร
       ข้าราชการ. 51
(2), 7-13.
     บรรณนิทัศน์  
  
16.พัชรวรรณ วงษ์ไทย. (2549). การศึกษาวิจัย เรื่องคู่มือพฤติกรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ตอนจบ). วารสารข้าราชการ.
       51
(3), 54-59.
     บรรณนิทัศน์  
  
17.พิทยา สุทธิธรรม. (2548). ปัจจัยทางจิต-ที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ในเขตกอง
       บังคับการตำรวจนครบาล 7-9. วารสารวิชาการลานปัญญา. 6(1), 58-66.
     บรรณนิทัศน์    
  
18.เพียงจิต บุญโต. (2548). กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมข้าราชการใหม่กับการพัฒนาชุมชน. พัฒนาชุมชน. 44(1),
       59-62.
     บรรณนิทัศน์  
  
19.เพียงจิต บุญโต. (2547). เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ. พัฒนาชุมชน. 43(1), 55-60.
     บรรณนิทัศน์  
  
20.ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาติ. (2550). แรงจูงใจสูงสุดของข้าราชการ. วารสารข้าราชการ. 52(5), 39-44.
     บรรณนิทัศน์  
  
21.ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์. (2543). เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ. วารสารข้าราชการ.45(4), 58-62.
     บรรณนิทัศน์  
  
22.วรรณพร สุทธปรีดา. (2542). ข้าราชการ คือผู้ปฏิบัติงานของพระราชา. วารสารข้าราชการ.44(6), 36-48.
     บรรณนิทัศน์  
  
23.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2547). ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ. รัฐสภาสาร. 52(3), 116-141.
     บรรณนิทัศน์  
  
24.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2547). ค่านิยมของข้าราชการไทยในอดีตถึงยุคปฏิรูประบบราชการ. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 17(1),
       22-37.
     บรรณนิทัศน์  
  
25.วินัย ณ ตะกั่วทุ่ง. (2550). ข้าราชการกรมการปกครองใสสะอาด. วารสารดำรงราชานุภาพ. 7(23), 120-125.
     บรรณนิทัศน์  
  
26.สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2546). การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการไทย : แนวทางและเหตุผลเบื้องต้น.
       วารสารข้าราชการ. 48(3), 35-43.
     บรรณนิทัศน์  
  
27.สิริกร สิทธิโรจนกุล. (2550). ข้าราชการกับทัศนคติ และค่านิยมทางจริยธรรม. วารสารดำรงราชานุภาพ. 7(23), 126-132.
     บรรณนิทัศน์  
  
28.สีมา สีมานันท์, สุทิน ลี้ปิยะชาติ และ วรรณพร สุทธปรีดา. (2543). การส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ และบทบาทของ
       ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม. วารสารข้าราชการ. 45(5), 16-24.
     บรรณนิทัศน์  
  
29.สุทิน ลี้ปิยะชาติ. (2542). พัฒนาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน. วารสาร
       ข้าราชการ. 45
(2), 18-26.
     บรรณนิทัศน์  
  
30.สุทิน ลี้ปิยะชาติ และ ชุติมา หาญเผชิญ. (2542). แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
       และพลังของแผ่นดิน. วารสารข้าราชการ. 44(6), 21-28.
     บรรณนิทัศน์  
  
31.สุนิดา พินิจการ และ กาญจนา สัมพันธ์สันติกูล. (2549). การพัฒนาข้าราชการรูปแบบใหม่ (Secondment).
       วารสารข้าราชการ. 51(4), 25-28.
     บรรณนิทัศน์  
  
32.สุพล โพธิ์แก้ว. (2550). การส่งเสริมข้าราชการกรมการปกครองให้ใสสะอาด. วารสารดำรงราชานุภาพ. 7(23), 133-139.
     บรรณนิทัศน์  
  
33.สุพิณ เกชาคุณ. (2545). การจูงใจในราชการ. วารสารข้าราชการ. 47(5), 46-52.
     บรรณนิทัศน์  
  
34.สุรชาติ ณ หนองคาย. (2550). แนวโน้มของการปรับกระบวนทัศน์เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการ.
       วารสารดำรงราชานุภาพ. 7(25), 83-89.
     บรรณนิทัศน์  
  
35.สุรพงษ์ มาลี. (2550). ข้าราชการไทยจะเป็น Knowledge Workers ได้ไหม? แนวคิดในการสร้างข้าราชการมืออาชีพ
       ตามระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่. วารสารข้าราชการ. 52(2), 35-42.
     บรรณนิทัศน์  
  
36.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. (2543). ข้าราชการในสหัสวรรษใหม่. วารสารข้าราชการ. 45(5), 1-13.
     บรรณนิทัศน์  
  
37.อรุณ รักธรรม. (2540). พฤติกรรมข้าราชการไทย. วารสารการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน. 6(2), 1-34.
     บรรณนิทัศน์  
  
38.อรุณ รักธรรม. (2541). พฤติกรรมของข้าราชการกับการพัฒนาประเทศ. วารสารการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน. 7(1),
       23-106.
     บรรณนิทัศน์  
  
39.Bowman, J. S. & Knox, C. C. (2008). Ethics in Government: No Matter How Long and Dark the
       Night. Public Administration Review. 68(4), 627-639.
     full text    Help
  
40.Graaf, G. & Huberts, L. W. (2008). Portraying the Nature of Corruption Using an Explorative
       Case Study Design. Public Administration Review. 68(4), 640-653.
     full text    Help
  
41.Goldman, M. I. (2005). Political Graft: The Russian Way. Current Hostory. 104, 313-318.
     full text    Help
  
42.Maor, M. (1999). The Paradox of Managerialism. Public Administration Review. 59(1), 5-18.
     full text    Help
  
43.Miller, G. J., Yeager, S. J. & Hildreth, W. B. (2005). How Financial Managers Deal with Ethical
       Stress. Public Administration Review. 65(3), 301-312.
     full text    Help
  
44.Rooney, D. & McKenna, B. (2008). Wisdom in Public Administration: Looking for Sociology of
       Wise Practice. Public Administration Review. 68((4), 709-721.
     full text    Help
  
45.Streib, G., Slotkin, B. J. & Rivera, M. (2001). Public Administration Research from a Practitioner
       Perspective. Public Administration Review. 61(5), 515-525.
     full text    Help
  
46.กองบรรณาธิการ. (2547). ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน. พัฒนาชุมชน. 43(12), 26-30.
     บรรณนิทัศน์  
  
   
   
 
     
 
 
 
วิทยานิพนธ์
 
 
1.363.23072 ส16ป
สมพร กฤษณพิพัฒน์. (2541). ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาวินัยของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจ
       สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล.
สมุทรปราการ : วิทยานิพนธ์
       สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
     บทคัดย่อ    
  
2.363.23072 ส24ป
สาธิต จัตตานนท์. (2545). ปัจจัยที่มีผลทำให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนไม่รักษาระเบียบวินัย. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์
       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.
     บทคัดย่อ    
  
   
   
 
     

Counter
จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9/12/2551