การสร้างหน่วยบทเรียนโมดูลเรื่อง การตรวจและซ่อมอัลเตอร์เนเตอร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิชาปฏิบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ผู้ทำการวิจัย  นายสรรเพชร นุศรีอัน 
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อ. เมือง จ.อุดรธานี 

ทำการวิจัยเมื่อ

ตุลาคม 2530 - กรกฎาคม 2532 เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เพื่อเสนอต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเป็นมาของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหน่วยบทเรียนโมดูลเรื่อง การตรวจและซ่อม อัลเตอร์เนเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิชาปฏิบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดภาคทฤษฎี เท่ากับ 90/90 และ ภาคปฏิบัติเท่ากับ 80/80

วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการทดลองเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531 จำนวน 34 คน

วิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือ

การสร้างหน่วยบทเรียนโมดุลในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินเป็นขั้นตอนตามหลักการ และวิธีการสร้างหน่วยบทเรียนโมดูล การสร้างหน่วยบทเรียนโมดูลมีขั้นตอนที่สำคัญ 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาหลักสูตรวิชาปฏิบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ชฟ 338) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาวิชาวิเคราะห์งาน แล้วจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วย ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและส่วนประกอบของอัลเตอร์เนเตอร์

2. การถอด-ประกอบอัลเตอร์เนเตอร์

3. การรื้อขอลวดอาร์เมเจอร์ของอัลเตอร์เนเตอร์

4. การพันขดลวดอาร์เมเจอร์

5. การทดสอบอัลเตอร์เนเตอร์

จากนั้น ผู้วิจัยได้สร้างหน่วยบทเรียนโมดูลทั้ง 5 หน่วยขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการนำหน่วยบทเรียนโมดูลไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่ง การทดลองออกเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกจำนวน 1 คน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2 จำนวน 3 คน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข และใช้ทดลองกับผู้เรียนจำนวน 30 คน ในครั้ง ที่ 3 หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหน่วยบทเรียนโมดูล

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยปรากฏว่า หน่วยบทเรียนโมดูลที่สร้างขึ้น ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพ 91.62/94.74 สูงกว่าเกณฑ์ 90/90 ที่กำหนดไว้ และภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 87.09/90.15 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้