การศึกษารูปแบบในการบวกเลขหลักเดียวผิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก

ผู้ทำการวิจัย

นายสุนทร เชยชื่น 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 6 หัวหน้าฝ่ายบริการทางการศึกษาหน่วยศึกษานิเทศก 
สถานที่ทำงาน ์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายกอ. เมือง จ.นครนายก 

ทำการวิจัยเมื่อ

พฤษภาคม 2531 - มกราคม 2532 เป็นผลงานวิจัยส่วนบุคคลเพื่อ เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ

ความเป็นมาของการวิจัย

การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ชนชาติใดที่ประชากรมีการ ศึกษาดี ประเทศชาตินั้นจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาในระดับ ประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับที่รัฐให้เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนได้ศึกษาเล่า เรียนตามควรแก่อัตภาพ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มุ่งเน้นจัดการ ศึกษาเพื่อประโยชน์แห่งชีวิตของผู้คนในสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ทักษะคณิตศาสตร์นับว่าเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งวิชาหนึ่งที่ต้องสอนให้ กับเยาวชน ทั้งนี้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์จะเกี่ยวพันกับตัวเลขตลอดเวลา คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาจะประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานทาง จำนวน พีชคณิต การวัดเรขาคณิต และสถิติโดยจัดให้มีความสัมพันธ์กันและ สอดคล้องกับชีวิตประจำวันทั้งนี้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรม จัดประสบการณ์ จากของจริงหรืออุปกรณ์ เรื่องจำนวนและตัวเลขเป็นเรื่องแรกที่นักเรียนจะต้อง เรียนรู้ในเชิงคณิตศาสตร์หลังจากที่นักเรียนได้เตรียมความพร้อมมาแล้ว ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องเรียนรู้ จำนวน 0 ถึง 100 โดยทั่วไปนักเรียนสามารถ เรียนรู้จำนวนเหล่านี้ได้ แต่เมื่อนำจำนวนดังกล่าวมาสัมพันธ์กันในเชิงคณิตศาสตร์ โดยการนำมา บวก ลบ ฯลฯ นักเรียนมักจะเกิดความสับสนทำผิดบ่อย ๆ ทำให้ นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้ผลการ ประเมินคุณภาพกลุ่มประสบการณ์นี้ต่ำกว่ากลุ่มประสบการณ์อื่น ๆ มาโดยตลอด คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นเหตุเป็นผลบางครั้งเป็นนามธรรม เข้าใจยาก ทุกเรื่องจะ เป็นพื้นฐานซึ่งกันและกันที่จะเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ต่อไป การเรียนการสอน คณิตศาสตร์สำหรับเด็กแรกเรียนและเรื่องแรกที่เด็กจะต้องเรียนรู้ในเชิง คณิตศาสตร์คือการบวกเลขหลักเดียว ถ้าเด็กแรกเรียนไม่เข้าใจในเรื่องนี้จะทำให้ เบื่อไม่อยากเรียน และจะส่งผลกระทบต่อการเรียนในระดับสูงขึ้นไปของนักเรียน การศึกษารูปแบบในการบวกเลขหลักเดียวผิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เป็นปัญหาที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายกให้ความสนใจยิ่ง ทั้งนี้ เพราะคณิตศาสตร์จะมีลำดับชั้นในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ถ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดความสับสนไม่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว ย่อมจะ ทำให้การเรียนในชั้นสูงขึ้นไม่ได้ผลตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษารูปแบบในการ บวกเลขหลักเดียวผิดของนักเรียน จึงเป็นปัญหาที่น่าสนใจประการหนึ่งที่จะศึกษา สาเหตุอย่างแท้จริงของการบวกเลขหลักเดียวผิดของนักเรียน และรูปแบบที่ผิด เกิดขึ้นเพราะเหตุใด เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงกับเหตุของ ปัญหาที่แท้จริง เพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาวทั้งเนื้อหาตาม หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาการของนักเรียนตามหลักจิตวิทยา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการบวกเลขหลักเดียวที่มีผลการบวก ไม่เกินสิบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการบวกเลขหลักเดียวที่มีผลบวกไม่เกินสิบของ นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

3. เพื่อศึกษาความยากของเลขคู่บวกต่าง ๆ ตามคู่มือครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการนำผลการสอบไปปรับปรุงแก้ไขเด็กผู้เข้าสอบและ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (ที่เรียนในสัปดาห์ ที่ 1,2 และ 3) ปีการศึกษา 2531 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครนายก จำนวน 323 คน

วิธีดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าสุ่มโดยวิธีจับสลาก โดยคิดเป็น สัดส่วน จำนวนโรงเรียนแต่ละ สปอ. คือ สปอ.เมืองฯ จำนวน 8 โรงเรียน สปอ. บ้านนา จำนวน 6 โรงเรียน สปอ.องครักษ์ 6 โรงเรียน สปอ.ปากพลี จำนวน 4 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

แบบทดสอบการบวกเลขหลักเดียว ที่มีผลบวกไม่เกินสิบ จำนวน 20 ชุด ชุดละ 4 ข้อ

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

1. ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตร และคู่มือครูกลุ่มทักษะ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2. ศึกษาแบบทดสอบของธายน์ (Thyne. 1954) เป็นแนวทางในการทำแบบทดสอบ ครั้งนี้

3. สร้างแบบทดสอบจำนวน 20 ชุด ๆ ละ 4 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อคำถามประกอบด้วย ตัวตั้งเป็นเลขหลักเดียว และตัวบวกเป็นเลขหลักเดียวที่มีผลบวกไม่เกินสิบที่บวก ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการดังนี้

1. ประชุมคณะทำงานเก็บข้อมูล จำนวน 6 ท่าน เพื่อทำความเข้าใจและดำเนินการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. ออกเก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ของภาคเรียนที่ 2 โดยทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง ๆ ละ 4 ชุด โดยดำเนินการทดสอบ ดังนี้

2.1 ชี้แจงการทำแบบทดสอบให้นักเรียนทราบโดยละเอียด

2.2 ดำเนินการทดสอบชุดแรกและชุดที่สอง

2.3 ให้นักเรียนพัก 10 นาที

2.4 ดำเนินการทดสอบชุดที่สามและชุดที่สี่

2.5 นำข้อมูลที่เก็บทั้ง 5 ครั้ง ไปรวบรวมสรุปและวิเคราะห์ต่อไป

(ทดสอบสัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

1. ได้แบบทดสอบวัดความสามารถในการบวกเลขหลักเดียวของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 80 ข้อ

2. ได้ค่าความยากง่ายของเลขคู่บวกต่าง ๆ ทั้งคู่บวกที่มีเลขบนมากกว่าเลขล่าง และคู่บวกที่มีเลขล่างมากกว่าเลขบนทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตลอดไปจนถึงเลข คู่บวกซ้ำ คือ เลขคู่บวกที่เป็นตัวเลขเดียวกัน เลขคู่บวกที่ยากที่สุด คือ 3 + 6 = มีค่า

3. แจ้งผลการวิเคราะห์การบวกเลขหลักเดียวผิดของนักเรียนให้ครูผู้สอนทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และทำ Case Study นักเรียนต่อไป

4. รูปแบบที่นักเรียนบวกผิด มีดังนี้

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 1 คือ แบบอื่น ๆ

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 2 คือ + x

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 3 คือ P

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 4 คือ S

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 5 คือ J

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 6 คือ + 10

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 7 คือ - 10

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 8 คือ S + 10

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 9 คือ R

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 10 คือ M.R.

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 11 คือ I.S + 10

แบบที่นักเรียนทำผิดมากเป็นอันดับ 12 คือ M

ข้อเสนอแนะ

1. ครู ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ได้มองเห็นข้อบกพร่องในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนที่ทำข้อทดสอบการบวกเลขหลักเดียวไม่ได้ นั้น แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหานี้หรือไม่มากน้อยเพียงใด เช่น ถ้า นักเรียนทำผิดแบบ + x แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบวก เลขแล้ว แต่ที่นักเรียนทำผิดอาจเนื่องจากพลาดเวลานับ ซึ่งผลลัพธ์ขาดหายไป 1 หรือ 2 หรือถ้านักเรียนทำผิดแบบ P, S, J. แสดงว่านักเรียนยังไม่เข้าใจวิธีการบวก หรือไม่มีความคิดรวบยอด (concept) เรื่องการบวก งานวิจัยนี้จะช่วยครูในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดี และเป็นข้อมูลในการทำ case study นักเรียน เพื่อช่วยนักเรียนที่บกพร่องต่อไป

2. นักเรียนที่มีความบกพร่องในการบวก ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้อง ค้นหากลวิธีที่จะแก้ไขให้ถูกจุดต่อไป อาจจะช่วยซ่อมเสริม หากิจกรรมพิเศษให้ และอื่น ๆ

3. ควรจะทำการวิจัยเชิงวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ในแบบเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อจะช่วย เหลือนักเรียนที่บกพร่องและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป