S131  [3711059] 

การพัฒนาและผลการใช้ชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

ผู้ทำการวิจัย  นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 7
สถานที่ทำงาน สปจ.เพชรบูรณ์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
โทร ์ .056-721632 

ระยะเวลาในการวิจัย

2532 - กันยายน 2535

ประเภทของงานวิจัย

ผลงานวิจัยของ สปจ.เพชรบูรณ์

ความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เพชรบูรณ์จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ และสิ่งหนี่งที่จะทำให้การ ศึกษามีคุณภาพนั้น อันได้แก่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสำนัก งานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์มีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูดำเนินการ สอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการนิเทศการศึกษาอีกประการหนึ่ง และด้วยจำนวน โรงเรียน ครู และนักเรียน มีจำนวนมากที่จะต้องได้รับการนิเทศ และข้ดจำกัดด้วย บุคลากร งบประมาณ เวลา ของบุคลากรการนิเทศ อันได้แก่ ศึกษา นิเทศก์ สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการนิเทศทางไกล สำนัก งานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการนิเทศ ทางไกลของครูประถมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ พบว่า สภาพปัญหา การสอนของครูในด้านต่าง ๆ มีมากตามลำดับ ได้แก่ การสอนโจทย์ปัญหา การสอนคิดเลขเร็ว การสอนคิดคำนวณการสอนปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์ การสอน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสภาพความต้องการการนิเทศทางไกล พบ ว่า ครูต้องการสื่อทางไกลส่งตรงให้ครูในรูปแบบของ สื่อนิเทศทางไกลสำเร็จรูป เทป บันทึกเสียง วารสาร สไลด์ ตามลำดับ จากสภาพสาเหตุของปัญหา จากสภาพปัญหา และความต้องการดังกล่าว สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนด แนวทางในการแก้ปัญหาโดยจัดทำเอกสารชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปขึ้น ประกอบด้วย

เล่มที่ 1 เทคนิคการสอนความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

เล่มที่ 2 เทคนิคการสอนทักษะการคิดคำนวณ

เล่มที่ 3 เทคนิคการสอนคิดเลขเร็ว

เล่มที่ 4 เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหา

เล่มที่ 5 เทคนิคการสอนการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์

แนวคิดหรือทฤษฎีการวิจัย

หลักการนิเทศการศึกษา

กระบวนการนิเทศการศึกษา

หลักการนิเทศทางไกล

กระบวนการนิเทศทางไกล

สื่อนิเทศทางไกล

บทเรียนสำเร็จรูป

หลักการสอนคณิตศาสตร์

เทคนิค กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในสมรรถภาพ ด้านความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ คิดเลขเร็ว โจทย์ปัญหา การปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป

1.1 เพื่อสร้างชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

1.2 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ได้ศึกษาค้นคว้า ประกอบการ สอนกลุ่มทักษะคณิต-ศาสตร์

1.3 เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนกลุ่มทักษะ คณิตศาสตร์

1.4 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนกลุ่มทักษะคณิต-ศาสตร์

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ที่มีต่อชุดนิเทศทางไกล คณิตศาสตร์สำเร็จรูป

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80

2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการศึกษาชุด นิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปของครูผู้สอนคณิตศาสตร์

2.4 เพื่อศึกษาการปฏิบัติการนำไปใช้ และไม่นำไปใช้ของเทคนิคการเรียนการ สอนในชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

2.5 เพื่อศึกษาความสำเร็จของการนำเทคนิคการเรียนการสอนในชุดนิเทศทางไกล คณิตศาสตร์สำเร็จรูปไปใช้

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัยและแบบวิจัย รูปแบบของการทดลองแบบ One group pretest - posttest design

2. ตัวแปร และนิยมปฏิบัติการ

2.1 ตัวแปรต้น (independent variables)ได้แก่ ชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์เร็จรูป ประกอบด้วย 5 เล่ม

เล่มที่ 1 เทคนิคการสอนความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

เล่มที่ 2 เทคนิคการสอนทักษะการคิดคำนวณ

เล่มที่ 3 เทคนิคการสอนคิดเลขเร็ว

เล่มที่ 4 เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหา

เล่มที่ 5 เทคนิคการสอนการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์

2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่

2.2.1 ประสิทธิภาพของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

2.2.2 ผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

2.2.3 ผลการปฏิบัติการนำไปใช้ และไม่นำไปใช้ของเทคนิคการเรียนการสอน ในชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

2.2.4 ผลของความสำเร็จของการนำเทคนิคการเรียนการสอนในชุดนิเทศทาง ไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปไปใช้

นิยามปฏิบัติการ

1. ชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป หมายถึง เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ บรรจุสาระไว้ในตัวสื่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยแบ่งเนื้อหาที่จะศึกษาออกเป็น หัวข้อย่อย ๆ ตามลำดับ การเขียนโดยยึดหลักของการเขียนบทเรียนสำเร็จรูป และมีโครงสร้าง ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป แนวคิด การนำเสนอเนื้อหา แบบทดสอบย่อย เป็นตอน ๆ มีแบบทดสอบหลังศึกษา แบบบันทึก สภาพความสำเร็จและนำไปใช้ แบบถาม-ตอบ ข้อนิเทศของผู้นิเทศทางไกล มีทั้งหมด 5 เล่ม ประกอบด้วยเล่มที่ 1 เทคนิคการสอนความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เล่มที่ 2 เทคนิคการสอนทักษะการคิดคำนวณ เล่มที่ 3 เทคนิคการสอนการคิเลขเร็ว เล่มที่ 4 เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหา เล่มที่ 5 เทคนิคการสอนการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์

2. ประสิทธิภาพชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปหมายถึง เกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน 80/80 ซึ่ง 80 ตัวแรกเป็นค่าร้อยละของประสิทธิภาพ ในด้านกระบวนการ ของชุดนิเทศทางไกล คณิตศาสตร์สำเร็จรูป ซึ่งจะเป็นผลจากการปฏิบัติการนำ แบบฝึก ปฏิบัติของผู้เรียน โดยนำคะแนนที่ใช้จากการวัดมารวมกัน แล้วนำมาคำนวณหาค่าร้อย ละเฉลี่ย ส่วน 80 ตัวหลังเป็นคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทุกคน แล้วนำ มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละนั่นเอง

3. ผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้เรื่องเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน ก่อน และหลังศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 50 คะแนน

4. แบบสำรวจสภาพการปฏิบัติงานการนำไปใช้ และความสำเร็จของครูสอน คณิตศาสตร์ หมายถึง เครื่องมือการติดตามที่ใช้วัด การนำไปใช้ หรือการปฏิบัติตาม กิจกรรมข้อเสนอแนะของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปที่กำหนดไว้ และความ สำเร็จของครูสอนคณิตศาสตร์ เป็นการนำเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ไปใช้ตามข้อ เสนอแนะของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป ว่าการนำไปใช้ประกอบการสอน แล้วนักเรียนผ่านและไม่ผ่านตามเกณฑ์จำนวนเท่าใด

5. ผลการปฏิบัติการนำไปใช้และไม่นำไปใช้ หมายถึง ครูผู้สอนได้นำเทคนิคการ สอนที่เสนอแนะไว้ในชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จนำไปใช้ และไม่นำไปใช้ ประกอบการสอนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ สภาพการปฏิบัติงาน การนำไปใช้และความสำเร็จของครูผู้สอนคณิตศาสตร์

6. ผลความสำเร็จของการนำไปใช้ หมายถึง ครูผู้สอนได้นำเทคนิคการสอนที่ กำหนดไว้ในชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปและนำไปใช้ประกอบการสอนแล้ว นักเรียนที่ได้รับความสำเร็จจากการเรียนในชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป แล้ว ผ่านตามเกณฑ์ระดับความพึงพอใจที่กำหนดไว้ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ สำรวจสภาพการปฏิบัติงานการนำไปใช้ และความสำเร็จของครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร เป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มอย่างง่ายเป็น การสุ่มรายอำเภอ โดยวิธีจับสลาก เป็นครู ผู้สอนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหล่มเก่า จำนวน 67 คน การพัฒนาเครื่องมือวิจัยและวิธีวัดค่าตัวแปร

1. ชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป การพัมนาตามกระบวนการบทเรียน โปรแกรมทุกประการ มี 1 คน 10 คนและภาคสนาม

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ค่า P ระหว่าง.20- .80 และค่าความเชื่อมั่น 0.5896

3. แบบสำรวจสภาพการปฏิบัติงานการนำไปใช้ และความสำเร็จของครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาตามชุดนิเทศนิเทศทาง ไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์ สำเร็จรูปหลังการ ทดลอง

2. การติดตามผล หลังเสร็จสิ้นภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2534

การวิเคราะห์ข้อมูล

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบินมาตรฐาน

ค่าประสิทธิภาพของชุดนิเทศทางไกลคณิคศาสตร์ สำเร็จรูป (80/80) t-test

KR.-21

1. ประสิทธิภาพของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

เล่มที่ 1 เทคนิคการสอนความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 89.49/87.91

เล่มที่ 2 เทคนิคการสอนทักษะการคิดคำนวณ 92.33/81.49

เล่มที่ 3 เทคนิคการสอนคิดเลขเร็ว 95.58/83.05

เล่มที่ 4 เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหา 93.58/81.34

เล่มที่ 5 เทคนิคการสอนการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์ 88.90/84.85

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนและหลังการศึกษาชุดนิเทศ ทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

ก่อนศึกษา X 27.23

S.D 4.55

หลังศึกษา X 40.68

S.D 3.26

t-test 3.0222 df (66,.01) = 2.390

3. การปฏิบัติการนำไปใช้ และไม่นำไปใช้ของเทคนิคการเรียนการสอนในชุดนิเทศ ทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป ร้อยละการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก

4. ความสำเร็จของการนำเทคนิคการเรียนการสอน ในชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์ สำเร็จรูปไปใช้ ร้อยละความสำเร็จอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกเล่ม ได้แก่

เล่มที่ 1 เทคนิคการสอนความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่า กับ 89.49/87.91

เล่มที่ 2 เทคนิคการสอนทักษะการคิดคำนวณ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.33/81.49

เล่มที่ 3 เทคนิคการสอนคิดเลขเร็ว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.38/83.05

เล่มที่ 4 เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.58/81.34

เล่มที่ 5 เทคนิคการสอนการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.90/84.85

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนศึกษาและหลังศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์ สำเร็จรูป พบว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปมีค่าเฉลี่ย ท่ากับ 27.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.55 และหลังศึกษาชุดนิเทศทางไกล คณิตศาสตร์สำเร็จรูปมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 40.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.26 จาก คะแนนเต็ม 50 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบความมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่า ผล สัมฤทธิ์หลังศึกษาสูงกว่าก่อนศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า หลัก การศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปทำให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีผล สัมฤทธิ์จากการศึกษาสูงขึ้น จากก่อนศึกษาชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปอย่าง มีนัยสำคัญ

3. การปฏิบัติการนำไปใช้ และไม่นำไปใช้ของเทคนิคการเรียนการสอนในชุดนิเทศ ทางไกลคณิต-ศาสตร์สำเร็จรูป พบว่าจากรายการเทคนิคการสอนในชุดนิเทศทางไกล คณิตศาสตร์สำเร็จรูป ซึ่งการปฏิบัติการนำไปใช้ ทำอยู่ในระดับต่าง ๆ จากรายการ เทคนิคการสอนมีทั้งหมด 108 รายการ และการนำไปใช้อยู่ในระดับมากจำนวน 19 รายการ และระดับมากที่สุด จำนวน 85 รายการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ และไม่เห็นตามสมมติฐานของการนำไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เทคนิคการสอนตัวอย่างการสอนโจทย์ปัญหาร้อยละ ของชุดนิเทศทางไกล คณิตศาสตร์สำเร็จรูปในเล่มที่ 4 เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาและไม่เป็นตามสมมติฐาน ของการนำไปใช้อยู่ในระดับน้อยจำนวน 3 รายการ ได้แก่ เทคนิคการสอนร้อยละ เทคนิคการสอนการหาความยาวรูปเหลี่ยม เทคนิคการสอนการหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยม ของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูปเล่มที่ 1 เทคนิคการสอนความรู้ความเข้าใจ ทางคณิตศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

1. การนำไปใช้ของชุดนิเทศทางไกลคณิตศาสตร์สำเร็จรูป

- การนำไปใช้กับครูควรอบรมอย่างน้อย 3 วัน และตามความต้องการของครูผู้ สอนคณิตศาสตร์

- รูปแบบการนำไปใช้ ควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. ทดสอบก่อนอบรม

2. ดำเนินการอบรม โดยใช้ชุดนิเทศทางไกล

3. ทดสอบหลังฝึกอบรม

2. การนำไปใช้ ครูควรทำตามขั้นตอนการนำไปใช้ของชุดนิเทศทางไกล คณิตศาสตร์สำเร็จรูปทุกประการ

3. ควรสร้างชุดนิเทศเชิงปฎิบัติการสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการเป็นครู คณิตศาสตร์ที่ดีในระดับประถมศึกษา